Bennebroek

Plangebied Bennebroek

Plangebied Bennebroek 2016

Bestemmingsplan raadplegen

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Bennebroek 2016 op 24 november 2016 vastgesteld. Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen, klik dan op de onderstaande link:

Beantwoording zienswijzen

Vanaf 15 juli t/m 25 augustus 2016 kon iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan Bennebroek 2016. Alle zienswijzen zijn samengevat in de nota zienswijzen en voorzien van een reactie. In de nota zienswijzen staat tevens of de zienswijze tot een aanpassing in het definitieve bestemmingsplan heeft geleid. Klik op de onderstaande link om de nota zienswijzen te raadplegen:

Nota zienswijzen Bennebroek 2016

 

Iedereen die een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend, heeft een brief gekregen over de beantwoording van zijn of haar zienswijze. In die brief wordt het volgnummer van de zienswijze vermeld. Dit volgnummer verwijst naar de zienswijze en de beantwoording daarvan in de nota zienswijze. 

 

Beroep instellen

Tussen 2 december 2016 en 12 januari 2017 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan Bennebroek 2016:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.
  • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.
  • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl.  

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden, voordat op het beroep is beslist. 

 

Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over het bestemmingsplan Bennebroek 2016, neem dan contact op met:

 

 

 

Een nieuw bestemmingsplan voor Bennebroek

De gemeente Bloemendaal stelt in 2016 een nieuw bestemmingsplan voor de kern Bennebroek op. Het nieuwe bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de actualisatie van alle bestemmingsplannen in Bloemendaal. Het doel van deze actualisatie is dat in de gehele gemeente de bestemmingsplannen weer actueel zijn en dat gebouwen en percelen overal in Bloemendaal volgens dezelfde uitgangspunten worden bestemd.  

 

De gemeente heeft in de periode 2012-2013 de bestemmingsplannen voor de andere dorpskernen en het Landelijk Gebied geactualiseerd. Het bestemmingsplan voor Bennebroek is het laatste bestemmingsplan dat nu geactualiseerd wordt.

 

Het nieuwe bestemmingsplan omvat de gehele dorpskern van Bennebroek, met uitzondering van het terrein van de GGZ InGeest. Voor dit gebied wordt een apart bestemmingsplan opgesteld. 

 

 

Uitgangspunten

In het nieuwe bestemmingsplan verwerkt de gemeente het actuele ruimtelijk beleid. Het bestemmingsplan wordt bovendien opgesteld volgens de meest actuele planologische inzichten. Aan sommige functies zijn daarom nieuwe bestemmingen toegekend en in sommige gevallen zijn de bouw- en gebruiksmogelijkheden van bestemmingen gewijzigd.

 

In dit document kunt u lezen welke uitgangspunten aan het nieuwe bestemmingsplan ten grondslag liggen. 

 

Alle woonpercelen worden bestemd volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de nota bijgebouwen

 

In de wijk Het Duin is een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om bij sloop/nieuwbouw van een villa het bouwvlak te verplaatsen en de goot- en bouwhoogte te wijzigen. In dit document kunt u lezen waarom deze regeling in het bestemmingsplan is opgenomen en onder welke voorwaarden er van deze regeling gebruik kan worden gemaakt.

 

Een nadere onderbouwing van gemaakte planologische keuzes vindt u in de toelichting bij bestemmingsplan. 

 

 

Ontwikkelingen

 

In de aanloop naar het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan heeft een aantal initiatiefnemers aan de gemeente gevraagd om plannen die zij hebben in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen. Het college heeft besloten om twee van deze planinitiatieven op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Bennebroek 2016.

 

Hieronder kunt u de betreffende principeverzoeken en bijbehorende ruimtelijke onderbouwingen inzien. In de links naar de principeverzoeken kunt u de planinitiatieven inzien. In de links naar ruimtelijke onderbouwingen kunt u lezen op basis van welke overwegingen het college heeft besloten om mee te werken aan het betreffende plan. Tevens worden de plannen hier getoetst aan de relevante sectorale wet- en regelgeving en wordt toegelicht hoe de planinitiatieven in het bestemmingsplan zijn verwerkt.

 

Meerweg 80

 

Harp 15